2017 - 61 - 2018 Yılı Defter Tasdikleri Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi: 20.12.2017
Sirküler No :2017 / 61
Konu :2018 Yılı Defter Tasdikleri Hakkında
 
           Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2018 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki
            Vergi Usul Kanunu’nun Tasdike Tabi Defterler başlıklı 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler; yevmiye ve envanter defterleri, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil), nakliyat vergisi defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazanç defteri olarak belirtilmiştir.
            Anılan Kanun’un Tasdik Zamanı başlıklı 221 inci maddesinde ise bu defterleri kullanacak olanların, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye zorunlu oldukları açıklanmıştır:
a) Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
b) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
c) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
d) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya çeşitli sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.
           
Anonim Şirketler
a) -Yevmiye Defteri
b) -Defteri Kebir
c)- Envanter Defteri
d) -Damga Vergisi Defteri
e)-Yönetim Kurulu Karar Defteri
f) -Pay Defteri
g)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)
Limited Şirketler:
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Pay Defteri
e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 
• Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)
 
• Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)
            Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2018 yılında kullanacakları tasdike tabi defterlerini en geç 2017 Yılı Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
 
            Diğer taraftan, Vergi Usul Kanun’un Tasdiki Yenileme başlıklı 222 nci maddesinde defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye zorunlu olduklarına hükmedilmiştir.
            Ara Tasdik(Tasdik Yenileme) Yapılabilecek Defterler:
 1- Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
 2- Defteri kebir,
 3- Envanter defteri
 4- A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce kapanış onayı yaptırılması gerekir.)
 5-İşletme defteri,
 6-Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri
 
            Kapanış Tasdiki Yapılacak Defterler
Yevmiye defterinin kapanış tasdiki, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar), Yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı sonuna kadar) notere yaptırılabilecektir.
           
            Elektronik Ortamda Tutulan Defterler  
 
            Türk Ticaret Kanununun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defterinin kapanışında noter tasdiki aranmayacaktır. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.
 
            E-defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.
 
 
            Serbest Meslek Kazanç Defteri
 
            Serbest Meslek Kazanç Defteri 2018 Yılı itibariyle elektronik ortamda tutulacağından noter onayı yapılmayacaktır.
 
 
            Saygılarımızla,
 

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.