2021 - 25-a - 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 10.06.2021
Sirküler No :2021 / 25-a
Konu : 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hk.
           
            Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna İlişkin 7326 sayılı kanun 09 haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
            Söz konusu kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah artırımı, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarını düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması gibi düzenlemeler yer almaktadır.
 
            Söz konusu Kanun’un Vergi ve Diğer Borçlara Ödeme kolaylıkları ile ilgili hükümleri bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
            1-) GENEL AÇIKLAMALAR
 
A-) 7326 Sayılı Kanun İle Getirilen İmkanlar
 
            Söz konusu Kanun ile;
 
·         30.04.2021 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,
·         Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
·         Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında peşin ödemede %25 indirim,
·         Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim, İki taksit halinde ödenmesi durumunda kalana % 50 indirim,
·         Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
·         Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
·         İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
·         Kayıtlarda yer alamayan Kitap veya süreli yayınlar cezasız ve faizsiz stok düzeltme,
·         Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
·         İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
·         Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
  • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
·         Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
·         Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
 
B-) 7326 sayılı Kanun’un Kapsamı
 
Bu Kanun hükümleri ;
 
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 30.4.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 
2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
 
30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
 
30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
 
30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),
 
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),
 
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,


 
Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 
İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 
30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 
30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 
İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
 
İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
 
Belediyelerin; idari para cezaları ile su abonelerinden olan ve vadesi 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin, katı atık ücreti alacakları ve büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin, su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklar.
2-) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Bu kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihi itibariyle;
a-) İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri,
b-) İtiraz/istinaf veya temyiz süresi geçmiş ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri,
c-) Dava açma süresi geçmiş vergi cezaları, gümrük yükümlülüğüyle ilgili idare para cezaları ile askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları,
d-) Vergi usul kanunu uzlaşma hükümleri gereğince uzlaşılmış veya uzlaşma süresi geçmiş vergi ceza ve borçları,
kesinleşmiş sayılır.
Buna göre kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek borçlar aşağıdaki gibidir.
Tahsil Edilecek Tutarlar
Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar
Vergi / Gümrük Vergisi Borç Asıllarının Tamamı
Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı ile idari para cezalarının tamamı,
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’si,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
 
3-) KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR
 
İhtilaf konusu kesinleşmemiş vergi aslı ve cezaları ile idari para cezaları ve diğer borçlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir ;
 
Bu kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihi itibariyle;
 a-) İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar,
 
b-) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar,
 
c-) İlgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar,
d-) Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla sadece vergi cezalarına karşı açılan davalar,
e-) İdari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması,
f-) Ecrimisillere ilişkin ecrimisil ihbarnamesiveya ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması,
g-) Alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka/idari yaptırım kararına/ecrimisile ilişkin ihbarname/düzeltme ihbarnamesine yönelik verilen ve bu Kanunun yayımı 09.06.2021 (bu tarih dâhil) tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan,
h-) Kanunun yayımı tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezaları,
ı-) İştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları,
i-) Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar,
kesinleşmemiş ihtilaflı alacaklar olarak sayılmıştır.
Vergi ihtilaflarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
3.1. Dava Açma Süresi Geçmemiş ya da İhtilaf Vergi Mahkemesinde (henüz karara bağlanmamış) ise;
Vergi mahkemesinde dava karara bağlanmamış veya dava açma süresi geçmemiş ise;
Tahsil Edilecek Tutarlar
Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar
Vergi ve Gümrük vergisi aslının % 50’si
Vergi ve Gümrük vergisi aslının kalan % 50’si ile vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamı
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları
Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %25’sinin
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’i,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
3.2. İhtilaf Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde (henüz karara bağlanmamış) ise;
Vergi Mahkemesince verilmiş en son karara bakılacaktır.
3.2.1. En son karar Terkin ise;
 
Tahsil Edilecek Tutarlar
Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar
Vergi ve Gümrük vergisi aslının % 10’si
Vergi ve Gümrük vergisi aslının kalan % 90’i ile vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %10’unun
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %90’ı,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
3.2.2. En son karar Tasdik ya da Tadilen Tasdik ise;
 
Tahsil Edilecek Tutarlar
Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar
Vergi ve Gümrük vergisi aslının tasdik edilen kısmının tamamı ile terkin edilen kısmının% 10’si
Vergi ve Gümrük vergisi aslının terkin edilen kısmının kalan % 90’i ile vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’si
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’si,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 


 
3.3. İhtilafa Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozma kararı verilmiş ise;
Tahsil Edilecek Tutarlar
Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar
Vergi ve Gümrük vergisi aslının % 50’si
Vergi ve Gümrük vergisi aslının kalan % 50’si ile vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük)
En son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’unun, bozulan kısmın %25’inin
Bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tamamı,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
3.4. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla uzlaşma talepli alacaklar
Tahsil Edilecek Tutarlar
Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar
Vergi ve Gümrük vergisi aslının % 50’si
Vergi ve Gümrük vergisi aslının kalan % 50’si ile vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %25’sinin
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’i,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 


 
 
4-) DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKÂNLAR
Tahsil Edilecek Tutarlar
Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar
Vergi ve Gümrük vergisi aslının % 50’si
Vergi ve Gümrük vergisi aslının kalan % 50’si ile vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamlarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %25’sinin
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’i,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
 
5-) PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLMESİ
 
7326 sayılı kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar;
 
213 sayılı VUK 371. Maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler ile 30. Maddesinin 4. Fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler,
 
30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibariyla emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması,
 
4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildiriminde bulunulması durumunda ;
 
 
 
Tahsil Edilecek Tutarlar
Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar
Verginin tamamı,
Alacak Aslına Bağlı Olmayan Cezaların tamamı, Vergi ziya cezasının tamamı
Gümrük vergilerinin tamamı
Gümrük idari para cezalarının tamamı
Pişmanlık zammı ve faiz yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar
Pişmanlık zammı ve gecikme faizleri
 
  
      Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.