2021 - 25-b - 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 10.06.2021
Sirküler No :2021 / 25-b
Konu : 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Hk.
                     
 
6-) MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASI*
 
Mükelleflerin 2016-2020 yıllarında beyan ettikleri; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi,Gelir/Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahlarını/vergilerini, Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları, belli bir oranda vergi ödemeleri halinde, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
 
A-) GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI
 
      Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını, aşağıdaki tablolarda belirlenen ilgili yıllardaki matrah artırım oranlarından az olmamak üzere artıracaklardır. Artırımda bulunulan yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir. Yılın belli bir kısmında faaliyette bulunmuş mükellefler, Daha önce mükellefiyet tesis ettirmemiş kişiler de, matrah artırımında bulunabilecektir.
 
GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE VERGİ ORANLARI
Yıl
Matrah Artırım Oranı
Uygulanacak Vergi Oranı
Uygulanacak İndirimli Vergi Oranı
2016
% 35
% 20
% 15
2017
% 30
% 20
% 15
2018
% 25
% 20
% 15
2019
% 20
% 20
% 15
2020
% 15
% 20
% 15
 
           
A.1. Gelir Vergisi Mükellefleri için Artırılacak Asgari Matrah Tutarları
 
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI
Yıl
İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler (TL)
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler ile Serbest Meslek Erbabı (TL)
Sadece Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler (TL
Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefleri (TL)
Diğer Gelir Unsurları (Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar) Nedeniyle Beyanname Veren Mükellefler (TL)
2016
31.900
47.000
4.700
9.400
31.900
2017
33.200
49.800
4.980
9.960
33.200
2018
35.250
52.900
5.290
10.580
35.250
2019
37.500
56.200
5.620
11.240
37.500
2020
42.500
63.700
6.370
12.740
42.500
 


 
 
A-2 Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Artırılacak Asgari Matrah Tutarları
 
KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH TUTARLARI
YIL
MATRAH ARTIRIM ORANI
ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL)
VERGİ ORANI
İNDİRİMLİ ORAN
2016
% 35
94.000
% 20
% 15
2017
% 30
99.600
% 20
% 15
2018
% 25
105.800
% 20
% 15
2019
% 20
112.400
% 20
% 15
2020
% 15
127.500
% 20
% 15
 
      Kısa Kısa ;
 
      Artırılan matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecektir. Ancak, Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergileri zamanında beyan ederek ödemiş, bu vergi türleri için Kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacaktır.
 
      Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir, kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini veya gelir kazançlarını vergi dairesi bilgisi dışında bırakanlar dahil) ise asgari matrah artırım tutarlarını dikkate alarak bu kanun hükmünden yararlanabilecektir.
 
      Artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.
 
      Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin yatırım indiriminden yararlanılan kazançlar üzerinden vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının bulunması halinde, vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar üzerindende matrah artırımında bulunması şarttır.
 
      İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahtan indirilemez.
 
      Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 09.06.2021 tarihinden önce kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.
 
      Matrah ve vergi artırımında bulunulması 09.06.2021 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak artırımda bulunulan mükellefler hakkında başlanılan vergi inceleme ve takdir işlemlerinin 02.08.2021 tarihine kadar sonuçlandırılmaması halinde incelemeye devam edilmez.
 
      Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.
 
      İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde inceleme sonucunun vergi dairesine intikal ettiği tarihten önce matrah artırımı yapılmış ise matrah artırımından faydalanılan tutar ile inceleme sonrası tarh edilen fark tarhiyat arasında karşılaştırma yapılarak tarhiyatta bulunulur.
 
      Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz.
 
      Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.
 
      Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenledikleri tespit edilenler ile terör suçundan hüküm giyenler haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma kapsamında inceleme ve araştırma talep edilenler matrah ve vergi artırımından yararlanamayacaklardır.
 


 
 
B-) GELİR VE KURUMLAR STOPAJ VERGİLERİNDE ARTIRIM
 
      Vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olan mükellefler, 2016-2021 yıllarında beyan ettikleri; Ücret ödemeleri, Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, Kira ödemeleri, Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, Çiftçilere yapılan ödemeler, Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler, üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir. Matrah artırımı yapılması halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.
 
ÜCRET, SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM ORANLARI
Yıl
Beyan Edilen Ücret, Serbest Meslek ve Kira Ödemeleri Üzerinden Vergi Artırım Oranları
Hiç Beyan Edilmemiş Olması Halinde Serbest Meslek ve Kira Stopajında Artırım (TL)
Serbest Meslek Stopajı
Kira Stopajı
Beyan Edilecek Asgari Matrah
Ödenecek Vergi Tutarı (% 15)
Beyan Edilecek Asgari Matrah
Ödenecek Vergi Tutarı (% 15)
2016
% 6
23.500
3.525
9.400
1.410
2017
% 5
24.900
3.735
9.960
1.494
2018
% 4
26.450
3.968
10.580
1.587
2019
% 3
28.100
4.215
11.240
1.686
2020
% 2
31.850
4.778
12.740
1.911
 
 
B.1. ÜCRET STOPAJINDA ARTIRIM
 
Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden yukarıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
 
B.2. SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM
 
Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; yukarıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. İlgili yıllarda hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması ya da muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün (serbest meslek ve/veya kira stopajı) beyannamede bulunmaması halinde de yukarıda yer alan tablodaki tutarlarda matrah artırımı imkanı getirilmiştir.
 
B.3. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI
 
Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan mükelleflere bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2016 - 2020 yılları için her bir yıl itibarıyla %1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu vergi türü için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. 
 
Bu kapsamda hiç beyanda bulunmayan ya da muhtasar beyanname vermekle birlikte artırılması istenen ödeme türünü beyannamede göstermeyenler ise ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %3 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkanından yararlanacaklardır.
 
B.4. ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI
 
Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların ilgili yıl içinde verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden ilgili ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
 
Bu kapsamda hiç beyanda bulunmayan ya da muhtasar beyanname vermekle birlikte artırılması istenen ödeme türünü beyannamede göstermeyenler ise ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %2 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkanından yararlanacaklardır.
 
B.5. VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI
 
Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
 
Bu kapsamda hiç beyanda bulunmayan ya da muhtasar beyanname vermekle birlikte artırılması istenen ödeme türünü beyannamede göstermeyenler ise ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %5 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkanından yararlanacaklardır.
 
C-) KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM
 
2016 - 2020 yıllarına ilişkin katma değer vergisi artırımında bulunan mükellefler için, artırımda bulundukları yıllara ait vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak KDV yönünden inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır.


 
 
C.1. ARTIRIMDA BULUNULAN YILA İLİŞKİN KDV BEYANNAMELERİNİN TAMAMINI VERMİŞ OLAN MÜKELLEFLER
 
Katma değer vergisi mükelleflerinin, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerde yer alan “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarlarının yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen artırım oranlarından az olmamak üzere hesaplanan KDV’yi artırmaları gerekmektedir.
 
KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI
YIL
VERGİ ARTIRIM ORANI
2016
% 3
2017
   % 2,5
2018
% 2
2019
% 2
2020
% 2
 
 
C.2. KDV BEYANNAMELERİNİN TAMAMINI VERMEMİŞ, ANCAK EN AZ ÜÇ BEYANNAME VERMİŞ MÜKELLEFLER
 
Matrah artırımının yapıldığı ilgili dönemlere ilişkin verilmiş olan KDV beyannamelerinin “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarlar toplanacak ve beyanname verilen dönem sayısına bölünerek ortalaması bulunacaktır.
 
Bu tutar yıla iblağ edilerek (yılın tümüne) bulunacak toplam tutara ilgili yıl için belirlenen katma değer vergisi artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ayrıca, bu mükelleflerin, katma değer vergisi artırım imkanından yararlanmaları için ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunma zorunluluğu yoktur.
 
C.3. KDV BEYANNAMESİ HİÇ VERMEMİŞ VEYA EN FAZLA İKİ DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERMİŞ MÜKELLEFLER
 
Bu mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır.
 
C.4. İLGİLİ YIL İÇİNDE EN AZ ÜÇ DÖNEMDE KDV BEYANNAMESİ VEREN ANCAK HESAPLANAN KDV’Sİ BULUNMAYAN VEYA HESAPLANAN KDV BEYANLARI SADECE TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERDEN OLUŞAN MÜKELLEFLER
 
İlgili yıl içindeki işlemlerinin tamamı; İstisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşan veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV beyanı bulunmayan, Tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşan mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır.


 
 
KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar vergisi matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. Yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte beyannamelerin sadece bir veya birkaçında hesaplanan vergisi bulunan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları hâlinde, hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük olan tutar dikkate alınacaktır. Bu kapsama giren mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmaları zorunludur.
 
 
D-İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ
 
D-1. İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARA İLİŞKİN KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ
 
İşletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 31.08.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kayıt edebileceklerdir.
 
Bu kıymetler, mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu kıymetler için;
 
Teslimleri bedelleri üzerinden tabi olduğu KDV oranların yarısı,
 
esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla ayrı bir beyanname ile beyan edilerek 31.08.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenecektir.
 
Beyan edilen emtiaya ait hesaplanan KDV, genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.
 
      Ancak, kayıtlı olmayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu yapılmayacak ve verginin ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınabilecektir.


 
      D.2. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİANIN KAYITLARA ALINMASI
 
      D.2.1. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil) kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, aynı nev’idenemtialara ilişkin tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.
 
      Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı değildir. Bu kapsamda düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Bu hükme göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. Bu kapsamda düzenlenecek faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı nev’iden olan emtiaların gayrisafi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayrisafi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükelleflerin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.
 
 
D.2.2. Bu düzenleme ile kayıtlarında yer almayan Kitap veya Süreli Yayınların da stok kayıtlarını düzeltme imkanı getirilmektedir. Buna göre, Kitap veya Süreli Yayın faaliyetinde bulunanlar, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan Kitap veya Süreli Yayınları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler.
 
      Kayıtlardan çıkarılan Kitap ve Süreli Yayınların rayiç bedeli üzerinden %4 oranında katma değer vergisi hesaplamak ayrı bir beyanname ile en geç 31.08.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilir ancak iadeye konu edilemez.
 
      D.3. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI
 
      Bu uygulamadan sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2020 tarihli bilançolarında yer alan ancak işletmelerinde bulunmayan; Kasa mevcutlarını, İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar, ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini, 31.08.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Mükellefler beyan edilecek tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen tutarlar için tarhiyat yapılmayacaktır.
 
Beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.
 
*Gelir İdaresi Başkanlığı Rehberlerinden Faydalanılmıştır.
 
     
      8- BAŞVURU DÖNEM VE TARİHLERİ
 
      Yapılandırma dönemi 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, uygulanacak olup,
 
      Matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi için kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna yani 31.08.2021 tarihine kadar beyanda bulunulması gerekmektedir.
 
 
9- ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
 
 
      Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan(BUNA GÖRE SON ÖDEME TARİHİ : 30.09.2021), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan(BUNA GÖRE SON ÖDEME TARİHİ : 31.10.2021) başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.
 
      Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.
      Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir. İki taksit halinde ödenmesi durumunda % 50 indirim yapılacaktır.
 


 
 
Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,09),
2) Dokuz eşit taksit için (1,135),
3) On iki eşit taksit için (1,18),
4) On sekiz eşit taksit için (1,27),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
 
      Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.