2017 - 02 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

 

VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler Tarihi: 16.01.2017
Sirküler No :2017 / 02
 

Konu : Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

 

            Bakanlar Kurulunun 2016/9596 SayılıCazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı 11.01.2017 tarihli 29945 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

 

 

          Kararın Kapsamı

 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsar.

 
Program Kapsamındaki İller
Cazibe Merkezleri Programı, ekli 1 sayılı listede belirtilen illerde uygulanır.
 
Adıyaman
 
 
Bingöl
 
 
Erzurum
 
 
Malatya
 
Tunceli
 
 
Ağrı
 
Bitlis
 
 
Gümüşhane
 
 
Mardin
 
Van
 
 
Ardağan
 
Diyarbakır
 
 
Hakkari
 
Siirt
 
 
 
Batman
 
 
Elazığ
 
 
Iğdır
 
 
Şanlıurfa
 
 
Bayburt
 
Erzincan
 
 
Kars
 
Şırnak
 
 
 
 
           Desteklerden Faydalanabilecek Yatırımlar
Bu Karar kapsamında aşağıdaki yatırımlara destek sağlanabilir:
a) İmalat sanayiindeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesisleri.
b) Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri.
(2) Ekli 2 sayılı listede belirtilen yatırım konuları öncelikli olarak desteklenmez. Ancak bu yatırım konularının desteklenmesi, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komitenin uygun görüşü alınarak Türkiye Kalkınma Bankasınca  değerlendirilebilir.
 

EK-2:Değerlendirilmesi Komite Kararına Tabi Olan Yatırım Konuları

  • Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.
  • Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.
  • 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
  • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
  • Kütlü pamuk işleme yatırımları.
  • İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/Örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
  • Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.
  • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
 
Destek Paketleri ve Unsurları
(1) Program, aşağıda yer alan tematik destek paketleri ve bu paketler kapsamında tanımlanan destek unsurlarından oluşur:
a) Yatırım ve Üretim Destek Paketi,
b) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi.
c) Çağrı Merkezi Destek Paketi.
ç) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi.
(2) Yatırım ve Üretim Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
a) Danışmanlık Hizmeti Desteği,
b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.
c) Bina Yapımı Desteği.
ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
d) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.
(3) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
a) Nakdi Taşınma Desteği.
b) Teşvik Desteği.
c) Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği.
ç) Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
(4) Çağrı Merkezi Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
a) Bina Tahsisi Desteği.
b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.
c) Personel Eğitim Desteği.
ç) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
(5) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
a) Veri Merkezi Enerji Desteği.
b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.
c) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
 Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşullan taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilir.
Yararlanma Şartları
(1) Bu Karar kapsamında yatırımlar, aşağıda belirtilen şartlan taşımaları kaydıyla desteklenebilir:
a) İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının ikimilyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise otuz kişi olması gerekir.
b) Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari ikiyüz kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.
c) Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari beşbin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.
ç) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari ikiyüz kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.
(2) Kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde otuzunun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.
(3) Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.
Değerlendirme ve öncelik kriterleri
 (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:
a) Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.
b) İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.
e) Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.
ç) Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.
(2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik
verilir:
a) Yüksek istihdam sağlaması.
b) İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.
c) İhracat potansiyelinin olması.
ç) Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.
d) Ar-Ge ve yenilik içermesi.
e) Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.
f) Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.
g) İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması.
Başvuru
Başvurular, Türkiye Kalkınma Bankasının belirleyeceği bilgi ve belgelerle Türkiye Kalkınma Bankasına veya Türkiye Kalkınma Bankasına iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılır.
 
Saygılarımızla,
Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.