2017 - 06 - Damga Vergisi, KDV İadesi ve ÖTV Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

 

VERGİ SİRKÜLERİ

 
Sirküler Tarihi: 03.02.2017
Sirküler No :2017 / 06
 

Konu : BKK 2017/9759 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

           
           2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 03/02/2017 tarihli 29968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
Gayrimenkul Satış Vadi Sözleşmesi ile Ön Ödemeli Konu Satış Sözleşmeleri
 
1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan “Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri’’ne ait damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak uygulanır.
 
 
 

Belli parayı ihtiva eden kağıtlardan resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranları binde 9,48 oranından “0” (sıfır) ‘a indirilmiştir.

 
 
 
 
 
 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu Kapsamında Büyükşehirlerde Lüks veya Birinci Sınıf Olarak Yapılan İnşaatlarda KDV Oranı

 
            24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;
 

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı %8,
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı % 18,
uygulanır.
 

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı % 8,
b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı % 18,
uygulanır.”
         Bazı Konut Teslimlerinde Kdv Oranı Değişikliğinde Süre Uzatımı
         08/09/2016 tarihli 29825 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ;
 1- 08/09/2016 ve 31/03/2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek net kullanım alanı 150 m2 üstü olan konut teslimlerinde yeni KDV oranı %8,
2- 08/09/2016 ve 31/03/2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan arsa birim m2 fiyatı   Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde de yeni %8 olarak,
belirlenmişti.
 

      03/02/2017 tarihli 29968 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 03/02/2017 tarihli  2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu ile yukarıda belirtilen konut teslimlerinde 31/03/2017 tarihinde sona erecek olan süre  30/09/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

        
          Bazı Ürün Teslimlerinde Kdv Oranı Değişikliği
           30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.
          Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.
 

         % 8 Kdv oranı uygulanacak ürünlere ait (1) sayılı cetvel sirküler ekimizdedir.

 
İndirimli Oran Kdv İadesinde Yıl İçerisinde İade
            25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL’yi aşan kısmı, yılı içinde iade edilir.
             2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.
              2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulamr. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir.
ÖTV Oranı Düşürülen Ürünler
30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
 

Ötv Oranı düşürülen ürünlere ait (2) sayılı cetvel sirküler ekimizdedir.

 
 

Saygılarımızla,
 
Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.