2018 - 01 - 2018 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi: 02.01.2018
Sirküler No :     2018 / 01
Konu : 2018 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında                 
           1. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 302 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar ;
 
1.1.        Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
 
Gelir Vergisi Kanununun  21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı  2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.
1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL olarak tespit edilmiştir.
1.3. Engellilik İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.000 TL, ikinci derece engelliler için 530 TL, üçüncü derece engelliler için 240 TL olarak tespit edilmiştir.
1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL, diğer yerlerde 4.900 TL olarak tespit edilmiştir.
 
 
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 100.000 TL ve 148.000 TL,
- 2 numaralı bent için 49.000 TL,
- 3 numaralı bent için 100.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 27.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.
1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
14.800 TLye kadar
15%
34.000 TLnin 14.800 TLsi için 2.220 TL, fazlası
20%
80.000 TLnin 34.000 TLsi için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TLnin 34.000 TLsi için 6.060 TL), fazlası
27%
80.000 TLden fazlasının 80.000 TLsi için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TLden fazlasının 120.000 TLsi için 29.280 TL), fazlası
35%
 
2. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2018 Yılı İçin Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) ile 2017 yılında 21.400 TL olan indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2018 yılı için 11.400 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
 
 
3. 2018 Yılı Asgari Ücret Tutarı
  30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayınlanmıştır. Komisyon kararına göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 2018 yılında 67,65 TL olarak tespit edilmiştir.
 
Aylık brüt asgari ücret tutarı ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.
 
01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi Asgari Ücret
Brüt
2.029,50
SSK Primi İşçi Payı
284,13
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
20,30
Gelir Vergisi Matrahı
1.725,08
Aylık Gelir Vergisi
258,76
Damga Vergisi
15,40
Kesintiler Toplamı
578,59
Net Asgari Ücret
1.450,91
Asgari Geçim İndirimi (Bekar)
152,21
Toplam Net Ücret (Asgari Ücret + Agi)
1.603,12
SSK Primi İşveren Payı
416,05
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı
40,59
Toplam Maliyet
2.486,14
5510 sayılı Kanun % 5 İndirimi
101,48
Net Toplam Maliyet (*)
2.384,66
 
4. Amortismana Tabi Tutulmayarak Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Haddi
490 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi 2018 yılı için 1.000 TLolarak belirlenmiştir.
5. Fatura Düzenleme Alt Sınırı
490 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile fatura düzenlemeksizin ödeme kaydedici cihaz veya perakende satış fişleri ile yapılacak teslimlerin haddi 2018 yılı için 1.000 TL olarak belirlenmiştir.
 
 
 
 
6. Damga Vergisi Üst Sınırı ve 2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları
62 seri no’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile 2018 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Yeni damga vergisi oran ve tutarları sirküler ekinde tarafınıza gönderilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 TL olmuştur.
7.Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığında asgari ücreti 67,65 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 2018 yılında geçerli olacak SSK taban ücreti (67,65*30)= 2.029,50 TL SSK tavan ücreti ise (2.029,50*7,5)= 15.221,25 TL olmaktadır.
 
 
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.