2019 - 02 - 2019 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
Sirküler Tarihi: 02.01.2019
Sirküler No :     2019 / 02
Konu : 2019 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında                 
           1. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 305 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar ;
 
1.1.        Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
 
Gelir Vergisi Kanununun  21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı  2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit edilmiştir.
1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19,00 TL olarak tespit edilmiştir.
1.3. Engellilik İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.200 TL, ikinci derece engelliler için 650 TL, üçüncü derece engelliler için 290 TL olarak tespit edilmiştir.
1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL, diğer yerlerde 6.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 120.000 TL ve 180.000 TL,
- 2 numaralı bent için 60.000 TL,
- 3 numaralı bent için 120.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.800 TL olarak tespit edilmiştir.
1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 TL olarak tespit edilmiştir.
1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
18.000 TLye kadar
15%
40.000 TLnin 18.000 TLsi için 2.700 TL, fazlası
20%
98.000 TLnin 40.000 TLsi için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TLnin 40.000 TLsi için 7.100 TL), fazlası
27%
98.000 TLden fazlasının 98.000 TLsi için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TLden fazlasının 148.000 TLsi için 36.260 TL), fazlası
35%
 
2. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2019 Yılı İçin Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı
 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) ile 2018 yılında 11.400 TL olan indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2019 yılı için 14.100 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
3. 2019 Yılı Asgari Ücret Tutarı
 27 Aralık 2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayınlanmıştır. Komisyon kararına göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 2019 yılında 85,28 TL olarak tespit edilmiştir.
 
Aylık brüt asgari ücret tutarı ve işverene maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.
 
01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi Asgari Ücret
Brüt
2.558,40
SSK Primi İşçi Payı
358,18
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
25,58
Gelir Vergisi Matrahı
2.174,64
Aylık Gelir Vergisi
326,20
Damga Vergisi
19,42
Kesintiler Toplamı
729,38
Net Asgari Ücret
1.829,02
Asgari Geçim İndirimi (Bekar)
191,88
Toplam Net Ücret (Asgari Ücret + Agi)
2.020,90
SSK Primi İşveren Payı
524,47
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı
51,17
Toplam Maliyet
3.134,04
5510 sayılı Kanun % 5 İndirimi
127,92
Net Toplam Maliyet (*)
3.006,12
4. Amortismana Tabi Tutulmayarak Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Haddi
504 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi 2019 yılı için 1.200 TLolarak belirlenmiştir.
5. Fatura Düzenleme Alt Sınırı
504 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile fatura düzenlemeksizin ödeme kaydedici cihaz veya perakende satış fişleri ile yapılacak teslimlerin haddi 2019 yılı için 1.200 TL olarak belirlenmiştir.
6. Damga Vergisi Üst Sınırı ve 2019 Yılı Damga Vergisi Tutarları
63 seri no’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile 2019 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Yeni damga vergisi oran ve tutarları sirküler ekinde tarafınıza gönderilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 TL olmuştur.
 
 
7.Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığında asgari ücreti 85,28 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 2019 yılında geçerli olacak SSK taban ücreti (85,28*30)= 2.558,40 TL SSK tavan ücreti ise (2.558,40*7,5)= 19.188,00 TL olmaktadır.
8. Engellilere ÖTV’den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Yeniden Belirlenmiştir.
31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 5 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile engellilere ÖTV’den istisna araç satışında uygulanan 200.000 TL’lik parasal sınır 2019 yılı takvim yılı için 247.400 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
 
 
 
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.