2019 - 19 - 2018 Yılına Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Alınması Hk.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 04.05.2019
Sirküler No :2019 / 19
Konu : 2018 Yılına Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Alınması Hk.
 
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, vergi levhası ile ilgili düzenlemeler 142, 143, 146, 177 ve 272 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve 224Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılmıştır.
         6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUKun 5 inci maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." ibaresi "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak, mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra mükellefler, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi levhasını almak zorundadırlar.
 
          Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olan mükelleflerin vergi levhalarını, 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir.
   Yazdırılan vergi levhaları iş yerlerinin;
·        Merkezlerinde,
·        Şubelerinde,
·        Satış mağazalarında,
·         
          yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundurulacaktır.
        
            Buna göre, Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden (2019 yılı için 290 TL.) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
 
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.