2020 - 27 - Koronavirüs (COVID-19) Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu 518 Sıra Nolu Tebliğ Yayınlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ
 
Sirküler Tarihi: 25.03.2020
Sirküler No : 2020 / 27
Konu :  Koronavirüs (COVID-19) Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu 518 Sıra Nolu Tebliğ Yayınlandı.
         24/03/2020 tarihli ve 31078 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 518 Sıra Nolu Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
           
Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları
            a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
            b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
            c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,
            01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
 
Mücbir Sebep Halinden Yararlanacak Mükelleflerin Belirlenmesinde Vergi Dairesi Kayıtlarındaki Ana Faaliyet Kodu Dikkate Alınacaktır
 
Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde tebliğin yayım tarihi olan 24/03/2020 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.
 
            Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.
            Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Vergi Ödevleri Ertelenmiştir
Ertelenen Vergi Ödevlerine İlişkin Özet Tablo
 
Dönemi
Ertelenen Vergi Ödevleri
 
Yeni Beyan Tarihi
Son Ödeme Tarihi
 
 
MART/2020
 
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar
Ve Prim Hizmet Beyannameleri Dahil)
27/07/2020
27/10/2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri
 
27/07/2020
27/10/2020
Ba-Bs Formları
27/07/2020
-------------
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanması Elektronik Defter Beratları’nın yüklenmesi
27/07/2020
-------------
 
 
 
NİSAN/2020
 
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar
Ve Prim Hizmet Beyannameleri Dahil)
27/07/2020
27/11/2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri
 
27/07/2020
27/11/2020
Ba-Bs Formları
27/07/2020
----------
e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenmesi
27/07/2020
----------
 
 
MAYIS/2020
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar
Ve Prim Hizmet Beyannameleri Dahil)
27/07/2020
28/12/2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri
 
27/07/2020
28/12/2020
Ba-Bs Formları
27/07/2020
----------
e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenmesi
27/07/2020
----------
            65 Yaş ve Üstünde Olması veya Kronik Rahatsızlığı Bulunması Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamına Giren Mükellefler ve Meslek Mensupları İle Beyanname/Bildirimleri Bu Meslek Mensuplarınca Verilenler İtibarıyla Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesi ve Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmesi
            İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
            Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
            65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
            Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
            Prime Esas Kazanç ve Hizmet Bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Bildirilmesinin Zorunlu Olması Durumunda Beyan ve Ödeme Esası
            Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.
            Buna göre Gelir Vergisi kesintileri için sirkülerde yer alan  beyan ve ödeme süreleri dikkate alınacak olup, Sosyal Güvenlik mevzuatı gereğince Prime Esas Kazanç ve Hizmet bildirimleri ile ödeme sürelerinde ise şuanlık herhangi bir süre değişimi mevcut değildir.
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.