2021 - 18 - KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler Hakkında

VERGİ SİRKÜLERİ
 
 
Sirküler Tarihi          : 17.02.2021
Sirküler No                : 2021 / 18
Konu                          : KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler Hakkında
 
16.02. 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Yapılan Değişiklik ile birlikte 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
-       Belirlenmiş alıcıların kapsamına sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst
kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri eklendi.
 
-       Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik -Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde tevkifat oranı 3/10’dan, 4/10’a çıkarıldı.
 
Belirlenmiş alıcılar dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri tevkifat kapsamına alındı.
 
-       Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılan tevkifat oranı 5/10’dan (7/10) orana çıkarıldı.
 
-       KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri ve fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin etmek suretiyle aracılık hizmeti aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 7/10’a çıkarıldı.
 
-       KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde 7/10) oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 9/10’a çıkarıldı.
 
-       KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmeti tevkifat kapsamına alındı. Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
-       Baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında yapılan KDV
tevkifatı oranı 7/10’a çıkarıldı.
 
 
-       5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlara ilave olarak döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarıda ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.
 
-        Ticari Reklam Hizmetleri tevkifat kapsamına alındı. KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
-       KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
-       Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulamasında“3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirildi.
 
-       İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme ile zorunlu hale getirildi
 
Bu Tebliğin; 13 üncü maddesi ile aynı Tebliğin Matrahta Değişiklik başlıklı (I/C-2.1.4.2.) bölümünde yer alan Örnek ve 14 üncü maddesi ile aynı Tebliğin Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesibaşlıklı (I/C-2.1.4.3.) bölümünde yer alan Örnek, yapılan tevkifat oranları değişikliklerine uygun olarak değiştirilmiştir.
 
 
 
Saygılarımızla,

Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.