Asgari Ücretteki Artış Sonrası Hazine Tarafından İşverene Verilecek Destek İle İlgili yayınlanan 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sayın İlgili;

 

Bilindiği üzere asgari ücretin asgari geçim indirimi dahil 1.300,99 TL olması sonucunda işverene olan ek maliyetin % 40’lık kısmının yapılacak düzenleme ile hazinece karşılanacağı ifade edilmişti. 6661 sayılı kanun ile hazine tarafından karşılanacak bu destek ilgili yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.


1-) Hazine Tarafından Verilecek Destek SGK Prim Desteği Olarak Verilecektir.

6661 sayılı kanunun 17. maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 68. madde eklenmiştir. Bu madde hükmüne göre;

5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (4a Sigortalılar) haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

 

          a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün                     sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

          b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

          2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar           Hazinece karşılanır.

 

Buna göre 2016 yılının herhangi bir ayında yararlanılacak destek priminin hesaplanması için 2015 yılının aynı ayına bakılacaktır. Örneğin 2016 yılının Ocak ayında yararlanacak destek priminin hesabında 2015 yılının Ocak ayına bakılacaktır. 2016 yılının şubat ayındaki destek priminin hesabında 2015 yılının şubat ayına bakılacak ve sistem bu şekilde işleyecektir. Ancak 2015 yılında herhangi bir ayda bildirimin bulunmaması halinde ilgili yılda bildirimde bulunulan takip eden aya bakılacaktır. Örneğin mart 2015 de bildirim bulunmaması ve takip eden mayıs ayında bildirimin bulunması durumunda 2016 yılı mart ayıyla ilgili 2015 yılında bildirimin bulunduğu mayıs ayına bakılacaktır.

Yararlanılacak destek priminin hesabı ise; 2016 yılının ocak ayına ilişkin destek priminin hesabında 2015 yılının ocak ayında SGK’ya bildirilen prime esas günlük kazancı 85 TL (Aylık kazancı 30*85=2.550,00 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim gün sayısını geçmemek üzere yapılacaktır. Örnek vermek gerekirse bir işyerinin 2015 yılı ocak ayında 85 TL ve altında çalışanları için 300 prim gün sayısı bildirdi ise 2016 yılı ocak ayında yararlanabileceği maksimum destek primi (300*3,33)=999 TL olacaktır. Bu işyerinin 2016 ocak ayında bildirdiği gün sayısı 500 gün olsa bile yine yararlanacağı destek primi tutarı 999 TL olacaktır. Ancak 2016 yılı ocak ayında 200 gün prim bildiriminde bulunmuş ise bu defa 200 gün üzerinden yani (200*3,33)=666,00 TL destek priminden faydalanacaktır.


2-) İlgili kanunun 17. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında ise kanun hükmünün uygulanmayacağı durumlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

 

         “Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.”

          “İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz.”


3-) Diğer hükümler aşağıdaki gibidir ;

 

          - 2015 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında, 2016 yılı içinde bu kanun kapsamında bildirilen sigortalılara ilişkin               toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak yararlandırılır.

          - 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri                                 uygulanmaz.

          - Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması                   hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

          - Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında                     çalışan sigortalılar için uygulanmaz.


Son Güncelleme: Salı, 02 Şubat 2016 20:40